Skip to content

ERKİN ÖZALP: Bir Marx çevirisindeki 40 yanlış

22 Mayıs 2009, ekleyen Erkin Özalp

Aşağıdaki yazı, ilk olarak, 10 Şubat 2009'da, başındaki açıklamayla birlikte, soL haber portalında yayımlanmıştı (http://haber.sol.org.tr/okumaodasi/9899.html). 
 

(Karl Marx’ın “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850” başlıklı çalışmasının Almanca özgün metninden yapılan ilk Türkçe çevirisi, geçtiğimiz günlerde, Yazılama Yayınevi tarafından yayımlandı [http://www.yazilama.com/kitap_tanitimlari.php?kitap_id=33]. Kitabın çevirmeni olan ve daha önce de “Komünist Parti Manifestosu”nu dilimize ilk kez Almanca aslından çevirerek kazandıran Erkin Özalp, Marksist klasikleri “yeniden çevirme” gereksinimini neden duyduğuna açıklık kazandırıyor - soL)

Sol Yayınları’nın çevirileri, çok uzun yıllardır, Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduruyor. Marx’ın, Engels’in ve Lenin’in pek çok çalışması, yalnızca Sol Yayınları tarafından basılıyor. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yapılan çeviriler sayesinde, Türkiyeli okurlar, Marksizmin temel yapıtlarını kendi dillerinde okuyabiliyor.

1960’lı ve 1970’li yıllarda çeviri yapmak, bugünküne göre çok daha zordu. Marksist klasikleri Türkçeye ilk kez kazandıranlar, sınırlı kaynaklarla yetinmek zorundaydı. Dolayısıyla, ortaya çıkan ürünlerin tüm eksiklerine ve yanlışlarına rağmen, saygıyı fazlasıyla hak eden bir iş yapmışlardı.

Ama aradan onlarca yıl geçti. Sol Yayınları, zaman zaman bazı kitapların gözden geçirilmesini sağlasa bile, hâlâ yanlışlarla, eksiklerle ve bozuk cümlelerle dolu kitaplar basıyor. Aşağıda, Marx’ın “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850” adlı eserinin Sevim Belli tarafından Fransızcadan yapılan, ilk baskısı 1967 yılında yayımlanan “Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850” başlıklı çevirisinin 2006 yılındaki beşinci baskısında yer alan yanlışlardan 40 tanesi var. Bunlar, ilk bakışta daha kolay anlaşılabilecek türden yanlışlar.

İngilizce ve Fransızca gibi dillere Almanca orijinallerinden mükemmel denebilecek şekillerde çevrilmiş olan Marksist klasiklerin Türkçe çevirilerinin hâlâ yanlışlarla dolu olması, artık yalnızca Sol Yayınları’nın bir kusuru ya da ayıbı olarak görülemez. Sol Yayınları, 1967 ile 2006 arasında, yani 39 yıl boyunca, aşağıdaki yanlışları ve bunların benzerlerini gideremediyse, bu işi ciddiye almaktan, Marksist klasikleri dilimize yeniden kazandırmaktan başka çare yok...

(Buradaki örnekleri bizzat kontrol etmek isteyenler, en altta yer alan Almanca orijinal ifadelere ve bunların İngilizce çevirilerine bakabilir.)

(1) Komünist Manifesto’da, teori, bütün modern tarihin geniş bir taslağını yapmak için kullanılmıştı ...” (s. 7)

DOĞRUSU: “Komünist Manifesto’da tüm yakın tarihe geniş hatlarıyla uygulanan teori ...”

(2) “1851 imparatorluğunun gericiliği ...” (s. 16)

DOĞRUSU: “1851’de imparatorluğa geri dönülmesi ...”

(3) “... sanayi ücretlisinin sanayi burjuvazisine karşı savaşımı ... henüz mali aristokrasiye karşı genel başkaldırmanın içinde gizli olan kısmi bir olgudur.” (s. 43-44)

DOĞRUSU: “... ücretli sanayi işçisinin sanayici burjuvaya karşı yürüttüğü ... mücadele, kısmi bir olgudur; ... çünkü, sermayenin ikincil sömürü biçimlerine karşı mücadelenin ... üzeri, henüz, mali aristokrasiye yönelik genel isyanla örtülü durumdaydı.”

(4) “Ulusun, burjuva düzene, sermayenin egemenliğine başkaldırmış, proletarya ile burjuvazi arasında yeralan kitlesi ...” (s. 44)

DOĞRUSU: “... ulusun proletarya ile burjuvazi arasında kalan ve burjuva düzenine, sermayenin egemenliğine isyan etmeyen yığınını ...”

(5) “... ne olmazdı ki? Kamu kredisi ile özel kredi, bir devrimin ...” (s. 47)

DOĞRUSU: (Aradaki şu cümle eksik:) “Proletaryanın ayaklanması, burjuva üretiminin ve düzeninin ortadan kaldırılması demek olduğundan, burjuva kredi sisteminin ortadan kaldırılmasıdır.”

(6) “Aniden bütün krediyi bankerlere, fabrikacılara ve tüccarlara verdi.” (s. 48)

DOĞRUSU: “Bankacılara, fabrikatörlere ve tüccarlara kredi vermeyi birdenbire kesti.”

(7) “Ama, gerçekte, vergi her şeyden önce orta sınıfı ... etkiliyordu.” (s. 49)

DOĞRUSU: “Gerçekte ise bu vergi her şeyden önce köylü sınıfını ... hedef alıyordu.”

(8) “Ledru-Rollin’in, Ulusal Mecliste, ... Fould’un bu yoldaki önerisini reddettiğini açıklarken, iş işten geçtikten sonra nasıl erdemli bir öfkeye kapıldığı ...” (s. 49)

DOĞRUSU: “Ledru-Rollin’in, ... Fould’un bu uygunsuz isteğini reddederken sergilediği erdemli kızgınlığı sonradan Ulusal Mecliste nasıl anlattığı hatırlarda.”

(9) “Yanılgısı, bağışlanmaz bir yanılgıydı.” (s. 51)

DOĞRUSU: “Yanılgısı bağışlanabilir türdendi.”

(10) “... Haziran isyancılarının cesetleri başına dikilen borçlar yüzünden, borcunu ödeyemeyen, borçluyu ... hapse tıkan ...” (s. 65)

DOĞRUSU: “... ödeme gücü bulunmayan borçluyu ..., Haziran isyancılarının cesetlerinin üzerinde tehditkar bir şekilde yeniden yükselmiş olan borçlular hapishanesine atarak ...”

(11) “... ordunun ve köylü sınıfının bir bölümünü ayartmasını sağlayan hayaller de açılıp gelişiyordu.” (s. 67)

DOĞRUSU: “... ordunun bir bölümünü ve köylü sınıfını kendisine bağlamasını sağlayan tüm ulusal yanılsamalar ortadan kalktı.”

(12) “... kuzey İtalya’yı İngiltere ile anlaşmış olan Avusturya’ya teslim etmek ...” (s. 67)

DOĞRUSU: “... Kuzey İtalya’yı Avusturya’ya teslim etmek için İngiltere’yle birlikte ...”

(13) “Cavaignac, cumhuriyet karşıtı boyun eğişin ağırbaşlı çizgileri altında ...” (s. 68)

DOĞRUSU: “Cavaignac, antik cumhuriyetçi özverinin sert yüz çizgilerinin altında ...”

(14) “... bu anayasa da, burjuva toplumu değiştirmiyordu, ya da değiştirmemeliydi.” (s. 68)

DOĞRUSU: “... bu anayasanın burjuva toplumuna getirdiği ya da getirmesi beklenen değişimden daha fazla değil.” (Cümlelerin eksiksiz hallerini aşağıdaki notlarda bulabilirsiniz.)

(15) “... kendi başkanından esirgediği olağanüstü yetkiler olgusunu ...” (s. 69)

DOĞRUSU: “... kendi başkanına verdiği olağanüstü yetkiler olgusunu ...”

(16) “... çalışma hakkının arkasında, sermayenin iktidarı vardır ...” (s. 70)

DOĞRUSU: “...ama çalışma hakkının ardında, sermaye üzerindeki iktidar ... vardır.”

(17) “... anayasanın bir formülünü, yasaların yasasını reddetmek ... zorundaydı.” (s. 70)

DOĞRUSU: “... onun [proletaryanın] formülünü anayasadan, yasaların yasasından tümüyle atmak ... zorundaydı.”

(18) “... sağlamlaşmış toplumsal koşulları da eksiksiz siyasal biçimler kurmak için kullanmayı düşünüyordu.” (s. 70)

DOĞRUSU: “... yeniden sağlamlaştırılmış olan toplumsal ilişkileri kullanarak, bunlara karşılık gelen siyasal biçimleri yeniden kurmayı düşünüyordu.”

(19) “Bütün adli kararlardan ustalıkla sıyrılarak ...” (s. 75)

DOĞRUSU: “Mahkeme kararı olmaksızın ...”

(20) “... 1806 tarihli bir senato kararını ...” (s. 75)

DOĞRUSU: “... 1804’teki bir senato kararını ...”

(21) “Louis Napoleon, Louis-Philippe’in meşru olarak ...” (s. 75)

DOĞRUSU: “Louis-Napoleon, Louis-Philippe’in meşru mirasçısı olarak ...”

(22) “Ve hiçbir döneklik, bu Barrot’yu ... kurtaramadı.” (s. 76)

DOĞRUSU: “... bu Barrot’dan da hiçbir vefasızlık esirgenmedi.”

(23) “... Cumhurbaşkanının dikenleri ...” (s. 76)

DOĞRUSU: “Günün devedikenleri ...”

(24) “Kurucu Meclis, Barrot’nun şahsında cumhurbaşkanını, onun şahsında kurulu burjuva cumhuriyeti ve genellikle burjuva cumhuriyetin şahsında ise Şubat cumhuriyetinin bütün anayasal öğelerini tehlikeye soktuğu, sarstığı anda ...” (s. 82)

DOĞRUSU: “Kurucu Meclisin Barrot üzerinden cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı üzerinden kurulu burjuva cumhuriyetini ve kurulu burjuva cumhuriyeti üzerinden genel olarak burjuva cumhuriyetini tartışmaya açtığı andan itibaren ...”

(25) “Anın koşulları da, böyle bir girişime elverişsiz görünüyordu.” (s. 101)

DOĞRUSU: “... o anki koşullar da bu tür bir girişim için elverişsiz görünmüyordu.”

(26) “Eğer bir parlamenter, ayaklanmayı başarırsa, devletin dümeni Montagne’ın eline geçecekti.” (s. 101)

DOĞRUSU: “Montagne, parlamenter bir ayaklanma çıkarmayı başarsaydı, iktidar doğrudan doğruya onun eline geçecekti.”

(27) “... burjuva cumhuriyetin kurulmasına karşı şaha kalkan küçük-burjuvazi ...” (s. 105)

DOĞRUSU: “... küçük burjuvazi ... burjuva cumhuriyetinin yerleşiklik kazanmasına boş yere ayak direr.”

(28) “... onay elde etti. Basına karşı yeni bir yasa, derneklere karşı yeni bir yasa, sıkıyönetim üzerine yeni bir yasa, ... kovuşturmaya uğrayan siyasi mülteciler ...” (s. 106)

DOĞRUSU: (Arada bir cümle eksik:) “... ödüllendirildi. Cumhuriyetçi olduklarından kuşkulanılan Ulusal Muhafızların dağıtılması işlemi Fransa’nın her yanında yinelendi. Yeni bir basın yasası, yeni bir dernekler yasası, yeni bir sıkıyönetim yasası, ... siyasi mültecilerin kovulması ...”

(29) “... o günlerde vatana tek layık olan ulusal muhafızlara ...” (s.  107)

DOĞRUSU: “... o günlerde anavatana tek başlarına üstün hizmetlerde bulunan Belediye Muhafızlarına ...” (Ulusal Muhafızlar ile Belediye Muhafızları “o günlerde” karşı cephelerde yer alıyordu.)

(30) “Anayasal ... cumhuriyetin ... üçüncü dönemi, 1 Kasım 1849’da başlar ... Yürütme erki ile yasama erki arasındaki çekişmeyi başlatan, yalnızca, Guizot’nun o kadar hayran olduğu, anayasal kuruluşların düzenli işleyişi değildir.” (s. 113)

DOĞRUSU: “Anayasal cumhuriyetin ... üçüncü dönemi 1 Kasım 1849’da başlar. Başlayan, yalnızca, anayasal kurumlar arasındaki her zamanki ve Guizot’nun hayran olduğu oyun, yani yürütme gücü ile yasama gücü arasındaki kavga değildir.”

(31) “... büyük verim sağlayacak biçimde yatırım yapmak isteyen sermayenin ...” (s. 115)

DOĞRUSU: “... kendisini üretken olmayan bir biçimde değerlendirmek isteyen sermayenin ...”

(32) “... bağışlama yılı olan 1850 için ...” (s. 119)

DOĞRUSU: “... İsa’dan sonra 1850 yılı için ...”

(33) “Genel oyun, 10 Mart 1850’de kendine zararı dokundu.” (s. 134)

DOĞRUSU: “Genel oy hakkı, 10 Mart 1850’de kendi kendisini haksız buldu.”

(34) “... Ispartalı’vari bir aile babası ...” (s. 141)

DOĞRUSU: “... Spartalı aile babası ...” (Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda bulunan Sparta kentinden söz ediliyor.)

(35) “Montagne, sızlanarak, bütün güçleri ile devrimleri savuşturmak isteyip istemediklerini sordu.” (s. 142)

DOĞRUSU: “Montagne sızlandı: Var güçleriyle devrimlere çanak tutmayı gerçekten istiyorlar mıydı?”

(36) “... basının ağzına kilit vurulması ...” (s. 143)

DOĞRUSU: “... basının yatıştırıcı tavrı ...”

(37) “... yeni yasanın ne eğilimi, ne de yansıları, basının bu bölümünden daha ötelere yayıldı.” (s. 144)

DOĞRUSU: “... yeni yasanın ne hedefi ne de etkisi, basının yalnızca bu bölümünü ilgilendiriyordu.”

(38) “... statu quo’ya ve onun sağlamlaşmasına karşı duyulan nefret ...” (s. 146)

DOĞRUSU: “... statükoya yönelik antipati ve onun sürekli olarak sağlamlaşması ...”

(39) “Düzen partisi, halk yönünden seçim yasası ile anayasanın başlıca temel direklerinden birine ne kadar çarpmamışsa, Bonaparte da, düzen partisi yönünden, anayasanın bir başka bellibaşlı temel direğine daha fazla başını çarpmış olmayacaktır.” (s. 149)

DOĞRUSU: “Anayasanın temel direklerinden biri Düzen Partisi’nin halkın karşısına seçim yasasıyla çıkmasına ne kadar engel olduysa, anayasanın bir başka temel direği, o gün geldiğinde, bu parti karşısında Bonaparte’a en fazla o kadar engel olur.”

(40) “... yurttaş, statu quo’yu tehdit eden tehlikenin gerisinde, karışıklığı, anarşiyi, iç savaşı görüyor.” (s. 149)

DOĞRUSU: “... burjuva, statükonun tehlikeye düşmesinin ardında, kargaşayı, anarşiyi ve iç savaşı görür.”


Almanca ve İngilizce metinler

(1) “Im ‘Kommunistischen Manifest’ war die Theorie in großen Umrissen auf die ganze neuere Geschichte angewandt ... / “In the Communist Manifesto, the theory was applied in broad outline to the whole of modern history ...”

(2) “Der imperialistische Rückschlag von 1851 ...” / “The reversion to the empire in 1851 ...”

(3) “Der Kampf gegen das Kapital in seiner entwickelten modernen Form, in seinem Springpunkt, der Kampf des industriellen Lohnarbeiters gegen den industriellen Bourgeois ist in Frankreich ein partielles Faktum, das nach den Februartagen um so weniger den nationalen Inhalt der Revolution abgeben konnte, als der Kampf gegen die untergeordneten Exploitationsweisen des Kapitals, des Bauern gegen den Wucherer und die Hypotheke, des Kleinbürgers gegen den Großhändler, Bankier und Fabrikanten, mit einem Worte, gegen den Bankerott, noch eingehüllt war in die allgemeine Erhebung gegen die Finanzaristokratie.” / “The struggle against capital in its developed, modern form – in its decisive aspect, the struggle of the industrial wage worker against the industrial bourgeois – is in France a partial phenomenon, which after the February days could so much the less supply the national content of the revolution, since the struggle against capital's secondary modes of exploitation, that of the peasant against usury and mortgages or of the petty bourgeois against the wholesale dealer, banker, and manufacturer – in a word, against bankruptcy – was still hidden in the general uprising against the finance aristocracy.”

(4) “Die französischen Arbeiter konnten keinen Schritt vorwärts tun, kein Haar der  bürgerlichen Ordnung krümmen, bevor der Gang der Revolution die zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie stehende Masse der Nation, Bauern und Kleinbürger, nicht gegen diese Ordnung, gegen die Herrschaft des Kapitals empört, sie gezwungen hatte, sich den Proletariern als ihren Vorkämpfern anzuschließen. / “The French workers could not take a step forward, could not touch a hair of the bourgeois order, until the course of the revolution had aroused the mass of the nation, peasants and petite bourgeois, standing between the proletariat and the bourgeoisie, against this order, against the rule of capital, and had forced it to attach itself to the proletarians as its protagonists.” (Almanca metindeki olumsuzluk bildiren “nicht” sözcüğü İngilizce çeviride de atlanmış.)

(5) “... aufrichtet? Die Erhebung des Proletariats, das ist die Abschaffung des bürgerlichen Kredits; denn es ist die Abschaffung der bürgerlichen Produktion und ihrer Ordnung. Der öffentliche ...” / “... Luxembourg? The uprising of the proletariat is the abolition of bourgeois credit, for it is the abolition of bourgeois production and its order. Public credit ...”

(6) “Den Bankiers, den Fabrikanten, den Kaufleuten kündigte sie plötzlich den Kredit auf.” / “It suddenly stopped the credits of the bankers, the manufacturers, and the merchants.”

(7) “In der Wirklichkeit traf sie aber vor allem die Bauernklasse, d.h. die große Majorität des französischen Volkes.” / “But in truth it hit the peasant class above all, that is, the large majority of the French people.”

(8) “Man erinnert sich, wie Ledru-Rollin in der Nationalversammlung nachträglich die tugendhafte Entrüstung rezitierte, womit er diese Zumutung des Börsenjuden Fould, jetzigen französischen Finanzministers, von sich abwies.” / “Everyone recalls how Ledru-Rollin in the National Assembly subsequently described the virtuous indignation with which he repudiated this presumptuous proposal of the Bourse Jew, Fould [from Ledru-Rollin's speech 21 April 1849], now French Finance Minister.”

(9) “Sein Irrtum war verzeihlich.” / “Its error was pardonable.”

(10) “Aber der wieder erstarkte Kredit bewährte sich eben als ein lebendiger und eifriger Gott, indem er den zahlungsunfähigen Schuldner aus seinen vier Mauern verjagte, mit Weib und Kind, seine Scheinhabe dem Kapital preisgab und ihn selbst in den Schuldturm warf, der sich über den Leichen der Juniinsurgenten drohend wieder aufgerichtet hatte.” / “But credit, having regained strength, proved itself a vigorous and jealous god; it turned the debtor who could not pay out of his four walls, together with wife and child, surrendered his sham property to capital, and threw the man himself into the debtors prison, which had once more reared its head threateningly over the corpses of the June insurgents.”

(11) “Unterdessen erbitterte diese gesellschaftliche Bevorzugung und der ungleich höhere Sold der Mobilgarden die Armee, während gleichzeitig alle nationalen Illusionen verschwanden, womit der Bourgeoisrepublikanismus durch sein Journal, den ‘National’, einen Teil der Armee und der Bauernklasse unter Louis-Philippe an sich zu fesseln gewußt hatte.” / “Meantime, this social favoritism and the disproportionately higher pay of the Mobile Guard embittered the army, while all those national illusions with which bourgeois republicanism, through its journal, the National, had been able to attach to itself a part of the army and peasant class under Louis Philippe vanished at the same time.”

(12) “Die Vermittlungsrolle, welche Cavaignac und die Nationalversammlung in Norditalien spielten, um es gemeinsam mit England an Österreich zu verraten ...” / “The role of mediator which Cavaignac and the National Assembly played in North Italy in order, together with England, to betray it to Austria ...”

(13) “Cavaignac verbarg unter den strengen Zügen antik-republikanischer Resignation die fade Unterwürfigkeit unter die demütigenden Bedingungen seines bürgerlichen Amtes.” / “Under the stern features of antique-republican resignation Cavaignac concealed humdrum submission to the humiliating conditions of his bourgeois office.”

(14) “Hıristiyan takviminin adını değiştirmek, yerine yeni bir cumhuriyet takvimi yapmak, aziz Bartholomé’nin yerine aziz Robespierre’i getirmek nasıl havayı ve rüzgarı değiştirmezse, bu anayasa da, burjuva toplumu değiştirmiyordu, ya da değiştirmemeliydi.” (s. 68) / DOĞRUSU: “Hıristiyan takviminin adının cumhuriyetçi takvim, Aziz Bartholomeus’un adının Aziz Robespierre olarak değiştirilmesinin meteorolojik koşullarda yarattığı değişim, bu anayasanın burjuva toplumuna getirdiği ya da getirmesi beklenen değişimden daha fazla değil.” / “Die Umtaufung des christlichen Kalenders in einen republikanischen, des heiligen Bartholomäus in den heiligen Robespierre, ändert nicht mehr an Wind und Wetter, als diese Konstitution an der bürgerlichen Gesellschaft veränderte oder verändern sollte.” / “The rechristening of the Christian calendar as a republican one, of the saintly Bartholomew as the saintly Robespierre, made no more change in the wind and weather than this constitution made or was supposed to make in bourgeois society.”

(15) “So erhob sie nicht minder zum konstituierenden Gesetz die Tatsache der außerordentlichen Gewalt, womit die Nationalversammlung nach dem Schrecken des 15. Mai und des 25. Juni im Interesse der eigenen Sicherheit vorsorglich ihren Präsidenten bekleidet hatte.”  / “Thus it elevated no less to an organic law the fact of the extraordinary powers with which the National Assembly, after the horrors of May 15 and June 25, had prudently invested its president in the interest of its own security.”

(16) “...aber hinter dem Rechte auf Arbeit steht die Gewalt über das Kapital ...” / “...But behind the right to work stands the power over capital ...”

(17) “Die konstituierende Versammlung, welche das revolutionäre Proletariat faktisch hors la loi, außerhalb des Gesetzes stellte, sie mußte seine Formel prinzipiell aus der Konstitution, dem Gesetz der Gesetze, herauswerfen, ihr Anathem verhängen über das ‘Recht auf Arbeit’.” / “The Constituent Assembly, which in fact put the revolutionary proletariat hors la loi, outside the law, had on principle to throw the proletariat’s formula out of the constitution, the law of laws; had to pronounce its anathema upon the ‘right to work’.”

(18) “Wenn sie die Republikaner des ‘National’ ausbeutete, um die alten ökonomischen Lebensverhältnisse wieder zu befestigen, so gedachte sie die wiederbefestigten gesellschaftlichen Verhältnisse andrerseits auszubeuten, um die ihnen entsprechenden politischen Formen wiederherzustellen.” / “While it exploited the republicans of the National in order to consolidate again the old relations of economic life, it thought, on the other hand, of exploiting the once more consolidated social relations in order to restore the political forms that corresponded to them.”

(19) “Das Dekret vom 27. Juni widerrufen, wodurch sie 15.000 Insurgenten mit Umgehung des richterlichen Urteils zur Deportation verdammt hatte, hieß es nicht die Junischlacht selbst widerrufen?” / “Would revoking the decree of June 27, under which it had condemned 15,000 insurgents to deportation without judicial sentence, not have meant revoking the June battle itself.”

(20) “von einem Senatus-Konsult von 1804” / “... a decree of the Senate of 1804 ...”

(21) “Als legitimer Erbe Louis-Philippes milderte Louis-Napoleon den Regierungswechsel ...” / “As the legitimate heir of Louis Philippe, Louis Napoleon mollified the change of government ...”

(22) “Und keine Apostasie wurde diesem Barrot erspart ...” / “And no apostasy was spared this Barrot ...”

(23) “...den Disteln der Gegenwart ...” / “...the thistles of the present ...”

(24) “Von dem Augenblick, wo die konstituierende Versammlung in Barrot den Präsidenten und in dem Präsidenten die konstituierte Bourgeoisrepublik und in der konstituierten Bourgeoisrepublik die Bourgeoisrepublik überhaupt in Frage stellte ...” / “From the moment when the Constituent Assembly in the person of Barrot called in question the President, and in the person of the President the constituted bourgeois republic, and in the person of the constituted bourgeois republic the bourgeois republic in general ...”

(25) “Weder fehlte es aus der Zeit des Konvents an Vorbildern für parlamentarische Insurrektionen, welche das Verhältnis der Majorität und Minorität plötzlich von Grund aus umgewälzt hatten - und sollte der jungen Montagne nicht gelingen, was der alten gelungen war? -, noch schienen die augenblicklichen Verhältnisse einem solchen Unternehmen ungünstig.” / “...nor did relations at the moment seem unfavorable for such an undertaking.”

(26) “Wenn der Montagne eine parlamentarische Insurrektion gelang, fiel ihr das Staatsruder unmittelbar zu.” / “If the Montagne were successful in a parliamentary insurrection, the helm of state would fall directly into its hands.”

(27) “Die ganze Dauer dieses Prologs ist erfüllt von dem geräuschvollen Kampfe zwischen der Partei der Ordnung und der Montagne, zwischen der Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum, das sich vergebens gegen die Festsetzung der Bourgeoisrepublik sträubt, für welche es selbst in der provisorischen Regierung, in der Exekutivkommission ununterbrochen konspiriert, für welche es während der Junitage sich fanatisch gegen das Proletariat geschlagen hatte.” / “The whole period of this prologue is filled with vociferous struggle between the party of Order and the Montagne, between the big bourgeoisie and the petty bourgeoisie, which strove in vain against the consolidation of the bourgeois republic, for which it had itself continuously conspired in the Provisional Government and in the Executive Commission, and for which, during the June days, it had fought fanatically against the proletariat.”

(28) “... ermunternden Zuspruch. Auf der ganzen Oberfläche von Frankreich wiederholte sich die Auflösung der des Republikanismus verdächtigen Nationalgarden. Neues Preßgesetz, neues Assoziationsgesetz, neues Belagerungszustandsgesetz, die Gefängnisse von Paris überfüllt, die politischen Flüchtlinge verjagt...” / “...National Assembly. All over France the disbanding of National Guards suspected of republicanism was repeated. A new press law, a new law of association, a new law on the state of siege, the prisons of Paris overflowing, the political refugees driven out ...”

(29) “den Munizipalgarden ..., die sich allein an jenen Tagen um das Vaterland verdient gemacht.” / “... Municipal Guards, who alone in those days had deserved well of the fatherland.”

(30) “Vom 1. November 1849 datiert die dritte Lebensperiode der konstitutionellen Republik, Periode, die mit dem 10. März 1850 schließt. Nicht nur beginnt das regelmäßige Spiel der konstitutionellen Institutionen, das Guizot so sehr bewundert, der Krakeel zwischen der exekutiven und gesetzgebenden Gewalt.” / “From November 1, 1849, dates the third period in the life of the constitutional republic, a period which closes with March 10, I850. The regular game, so much admired by Guizot, of the constitutional institutions, the wrangling between executive and legislative power, now begins.”

(31) “...den Hauptmarkt für die Anlegung des Kapitals bildet, das sich auf eine unproduktive Weise verwerten will ...” / “...capital that wants to turn itself to account in an unproductive way ...”

(32) “... für das Jahr des Herrn 1850.” / “...for the year of our Lord 1850.

(33) “Das allgemeine Wahlrecht hat sich selbst unrecht gegeben am 10. März 1850.” / “On March 10, 1850, universal suffrage admitted that it had itself been wrong.”

(34) “...der spartanische Familienvater ...” / “...the Spartan paterfamilias ...”

(35) “Die Montagne wimmerte: Ob man denn wirklich mit aller Gewalt Revolutionen heraufbeschwören wolle?” / “The Montagne whimpered: Did they really want, then, to conjure up revolutions by main force?”

(36) “... die Abwiegelung der Presse ...” / “... the appeasing attitude of the press ...”

(37) “Indes erstreckte sich weder die Tendenz noch die Wirkung des neuen Gesetzes allein auf diesen Teil der Presse.” / “However, neither the tendency nor the effect of the new law extended only to this section of the press.”

(38) “... der Widerwille gegen den Status quo und die beständige Befestigung desselben ...” / “...the antipathy to the status quo and the constant consolidation of it ...”

(39) “Er wird sich dann ebensowenig der Ordnungspartei gegenüber an dem einen Grundpfeiler der Verfassung stoßen, als sie dem Volk gegenüber beim Wahlgesetz an dem anderen.” / “He will then have, as against the party of Order, no more scruples about the one pillar of the constitution than that party had, as against the people, about the other pillar in the matter of the election law.”

(40) “... hinter der Gefährdung des Status quo sieht der Bürger das Chaos, die Anarchie, den Bürgerkrieg. ... Die einzig mögliche Lösung im Sinne der Bourgeoisie ist die Aufschiebung der Lösung.” / “...behind the jeopardizing of the status quo the bourgeois sees chaos, anarchy, civil war. ... The only possible solution in the framework of the bourgeoisie is the postponement of the solution.”

 

 

AdaptiveThemes