Skip to content

ABD'nin sağlık sistemi yerlerde sürünüyor!

29 Haziran 2009, ekleyen solaruppras

Economist dergisinin 25 Haziran tarihli ABD baskısında çıkan bir yazı, tüm eksiklik ve çarpıtmalarına rağmen, ABD sağlık sisteminin içler acısı halini gözler önüne seriyor.

Yazıda, dünyanın en pahalı sağlık hizmetlerinin ABD'de verildiği, üstelik ülkenin kendi içerisinde bile sağlık hizmeti ücretlerinin ciddi farklılıklar gösterdiği ortaya konuluyor. Miami'deki hastaların Minnesota'dakilere göre -üstelik daha kötü bir sağlık hizmeti için- iki kat fazla para ödediği; öte yandan genel olarak ABD vatandaşlarının, pahalılık konusunda ikinci sırada olan İsviçre'nin neredeyse iki katı kadar kişi başına sağlık harcaması yaptığı belirtiliyor.

Hizmetin kalitesine ilişkin göstergeler ise, yine oldukça kötü. Meksika ve Türkiye haricindeki OECD ülkelerindeki ortalama bebek ölüm oranı binde 4 iken, bu oran ABD'de 2007 yılında binde 6,7'ye yükselmiş durumda. Sosyalist Küba ise binde 5,3 ile Latin Amerika'nın en düşük bebek ölüm oranına sahip. Bu durum, daha yüksek sağlık harcamasının daha kaliteli sağlık hizmeti anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Elbette, sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve ücretsiz olarak sağlandığı ve hemen hemen tüm yeni ilaçların uluslararası ilaç tekellerine teslim olmadan jenerik olarak üretilebildiği Küba'daki (ve yaşanmış diğer sosyalizm deneyimlerindeki) sağlık sisteminin başarılarından bahsedilmiyor.

Dergi tarafından 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılan YouGov anketine göre, katılımcıların yüzde 52'si ABD'deki sağlık hizmetlerinin kalitesinden memnun değil; yüzde 40'ı köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu, yüzde 29,5'i ise sistemin baştan sonra yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. 18-29 yaş arası kesimin yüzde 25,5'i sistemden oldukça hoşnutsuz. Yüzde 61'ık bir kesime göre sağlık sisteminin en büyük sorunu, hizmet bedellerinin ve sigorta primlerinin yüksekliği. Katılımcıların yüzde 31'İ ise, en büyük sorun olarak, sağlık sigortası olmayan insanların sayısının yüksekliğini görüyor. Yüzde 60,7'lik bir çoğunluk, sigorta şirketlerinin fiyat ayrımcılığı yaptığını ve insanların sigortalanırken sağlık durumlarına göre fiyatlandırma yapılmasının yasaklanması gerektiğini savunuyor. Devletten sağlık hizmeti satın almaya kamusal bir seçenek olarak imkan tanınmasını destekleyenlerin oranı ise, yüzde 55,6.

Bu arada, ankete ilişkin ilgi çekici bir nokta, katılanlara sorulan "Daha yüksek sağlık sigorta primleri ve daha fazla vergi ödemek koşuluyla, bir sağlık reformunu destekler miydiniz" sorusuna yüzde 60 oranında "Hayır" cevabı verilmiş olması. Hatta yüzde 67,4'üne göre, eğer politikacılar doğru değişiklikleri yapmış olsalardı, ek para harcanmadan sağlık sisteminde reform yapılabilirdi. Öte yandan anket sonuçlarında, katılımcıların yüzde 76'sının, devlet tarafından yapılacak araştırmaların göreli etkinliğine inanç duymadığı belirtiliyor.

Anketin geneli itibariyle, serbest piyasa kurallarının işlediği ve ilaç tekellerinin, sigorta şirketlerinin ve özel hastanelerin kâr hırsı üzerine kurulu sağlık ve sosyal güvenlik sisteminden ABD vatandaşlarının çoğunluğunun memnun olmadığı, insanların bu yaşamsal hizmetler için her ay çuvalla para harcamaktan usandıkları görülebiliyor.

Ancak dergi, bu sonuçlarla sağlık sisteminin ticarileşmesi ile ilişkisini ortaya koymaktan özenle kaçınıyor ve sağlık hizmetlerinin kamu yararı gözetilerek, devlet bütçesinden, herkese eşit ve parasız olarak sağlanması gibi bir seçenek, doğal olarak derginin gündeminde bile değil.

Yazının tamamı için: http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=13899647&source=hptex...

Anket sonuçlarının tam dökümü: http://media.economist.com/media/pdf/Tabs20090624.pdf

Yorumlar

Michael Moore çok güzel göstermemiş miydi?

29 Haziran 2009, yazan Handan,
Yorum no: 298

Moore'un filmi çok güzel anlatıyordu Amerikan sağlık sistemini. İngiltere bile çok daha iyiymiş. Ayrıca Küba'yı da göstermişti. Hatta filmi izleyince insanın Amerikalılar için üzülesi geliyordu :)

Sağlık hizmetlerinin niteliğinde hangi kriterler kullanılır?

1 Temmuz 2009, yazan solaris,
Yorum no: 311

Ülkelerin sağlık hizmetlerinin niteliği ile ilgili yazılan tüm yazılarda geçen bebek ölüm hızı, mortalite gibi bazı kavramlar var. Özellikle Küba'nın sağlık alanındaki başarılardan sözedildiğinde bu tür kavramlara fazlaca atıf yapılıyor. Peki nedir bu terimlerin anlamları?
 
TOPLUMSAL SAĞLIK ÖLÇÜTLERİ
 
         Bir toplumdaki çocuk sağlık düzeyi o toplumun ekonomik, kültür, yaşam ortamının sağlıklılığı, sağlık hizmetlerinin düzeyi ile yakından ilgilidir.
         Bebek ve çocuk ölçümlerinin % 90 yada daha fazlası çevre sağlığının düzeltilmesi Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerinin arttırılması, annelere gerekli eğitimin verilmesi, aşı programlarının aksatılmadan uygulanması, beslenme ihtiyaçlarının yeterli seviyeye çıkarılması ile önlenebilir.
         Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin kısa olmasının nedeni çocuk ölümleri oranlarının yüksek olmasına bağlıdır. Bu ülkelerde canlı doğan bütün çocukların 1/3’ ü kötü beslenme veya hastalık nedeniyle 5 yaşına gelmeden ölmektedir.
        
         Toplumun çocuk sağlığı yönünden düzeyini saptamak için bir kısım demografik bilgilerden yararlanılır bunlar:
1.     Ölüm oranları (mortalite)
2.     Doğurganlık oranı (fertilite)
3.     Hastalık oranı (morbidite)
4.     Diğer ölçütler
 
 
1- ÖLÜM ORANLARI
 
Değişik yaş gruplarının ölüm oranları belirlenir.
a)     Embriyo ve fetus ölümü
b)    Ölü doğum
c)     Yenidoğan ölümü
d)    Perinatal ölüm
e)     Süt çocuğu ölümü
f)      0-5 yaş grubu ölümler
 
a) Embriyo Ve Fetüs Ölümü
         Embriyo ve fetüs ölümlerinin saptanması gebelerin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaya yarar. Embriyo ve fetüs ölüm oranlarının yüksekliği sağlık sorunlarının yeterli düzeyde çözülemediğini gösterir. Embriyo ölümü gebeliğin ilk 10–12 haftasında çocuğun kaybedilmesidir. Gebeliğin diğer dönemlerindeki çocuk ölümlerine ise fetüs ölümü ismi verilir.
 
         b) Ölü Doğum
         Ölü doğum oranı, bir yıl içinde ölü olarak dünyaya gelmiş 28 haftalıktan büyük fetüslerin sayısının, o yıl içindeki canlı doğumlara oranıdır
 
c) Yenidoğan Ölümü
         Bir yıl içinde canlı doğan ancak 4 hafta içinde ölen çocukların o yıl içinde canlı doğanlara oranı yenidoğan ölümü olarak değerlendirilir.
 
         d) Perinatal Ölüm
         28. gebelik haftasından doğumdan sonraki ilk 7. güne kadar olan ölümlerin (ölü veya canlı doğum) tüm doğanlara (canlı veya ölü doğmuş) oranıdır.
         e) Süt Çocuğu Ölümü (=İnfantil Mortalite) (=Bebek Ölüm Hızı)
         Bu oran toplumların sağlık düzeyini belirlemede en sık kullanılan sağlık ölçütüdür. Bu ölçüt ile:
a.      Toplumun genel sağlık düzeyi
b.     Çocuk sağlığı düzeyi
c.     Çocuk sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi hakkında yorum yapmak olanaklı hale gelir.
 
          Bebek ölüm hızı bir toplumda bir yılda doğan ve bir yaşını tamamlamadan ölen bebek sayısının aynı toplumda aynı sürede canlı doğan bebek sayısına oranının 1000 ile çarpımı sonucu elde edilir.
        
 
2- FERTİLİTE (Doğurganlık Oranı)
 
         Toplumdaki fertilite hızı, kaba doğum hızı ve toplam doğurganlık hızı olarak değerlendirilir.
 
Kaba doğum hızı            = Bir yılda canlı doğan çocuk X 1000
                                            Yıl ortası nüfus sayısı
 
Toplam doğurganlık hızı       = Bir yılda canlı doğan çocuk X 1000
                                                   15–44 yaş arası kadın nüfusu
 
         Aşırı doğum sayısı hem annenin hem de çocuğun sağlığını kötü yönde etkiler. Ailede çocuk sayısı arttıkça doğum aralıkları azaldıkça çocuk ölüm oranlarının artmasına ilave olarak beslenme bozukluğu sorunları sıklaşmaktadır.
 
Ana Ölüm Hızı
         Bir toplumdaki bir yılda gebelik döneminde, doğum sırasında ve doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde ölen kadın sayısının aynı toplumdaki aynı süre içinde canlı doğum sayısına oranının 100.000 ile çarpımı sonucu saptanan rakam ana ölüm hızını verir.
         Bir toplumda bir yılda gebelik döneminde doğum sırasında ve
         AÖH=Doğumdan sonraki ilk altı hafta içinde ölen kadın sayısı x=100.000
                    Aynı toplumdaki aynı süre içinde canlı doğum sayısı
 
         Ana ölüm hızının saptanması
                    —Gebe kalmadaki risk derecesi
                    —Ana sağlığı hizmetlerinin yeterliliğini göstermesi açısından önem kazanır.
        
3- MORBİDİTE (Hastalık Oranları)
 
         Çocuk yaş grubunu etkileyen hastalıkların görülme sıklığı ve türleri o toplumun özelliklerini yansıtması bakımından önem kazanır. Toplum sağlığı koşullarının yeterli düzeyde olmadığı ülkelerde en sık rastlanan hastalıklar içinde ishaller, enfeksiyon hastalıkları, parasitozlar ve beslenme bozuklukları ilk sıraları oluşturur. Bunlar içinde enfeksiyon hastalıkları, ishal ve beslenme bozuklukları hem korunma yönünden hem de tedavileri bakımından en kolay hastalıklar olup bunların tedavisi ve gerekli önlemlerin alınması ile görülme oranlarının en az seviyeye indirilmesi o ülkenin gelişmişliği ile paralellik gösterir.
         En sık kullanılan hastalık oranları prevalans, insidans ve bulaşıcı hastalıklarda atak oranıdır.
 
                   Belirli bir hastalık için toplam hasta sayısı
Prevalans =(eski +yeni olgular)                                          .X 100(veya 1000)
                     Toplumun Nüfusu
 
                      Belirli bir süre içinde belirli bir hastalığa
                      yakalanan yeni hasta sayısı                        X 100
İnsidans =Aynı süre içinde toplumun nüfusu                     
 
                      Belirli bir sürede saptanan hasta sayısı   .X 100
 Atak Oranı= Aynı süre içinde aynı hastalığa duyarlı nüfus
 
         Bütün verilerin değerlendirilmesi o ülkedeki sağlık hizmetlerinin niteliği hakkında fikir verir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin durumunun değerlendirilmesinde diğer ölçütler başlığı altında ihtiyaç duyulan kriterlere göre geliştirilmiş araştırmalarda yapılmaktadır. Bu ölçütler arasında göçler, evlilik dışı çocuk sahibi olma oranları, süt çocuğu ani ölüm oranı, düşük doğum ağırlıklı çocukların sıklığı, büyüme ve gelişme geriliği gösteren çocukların sıklığı gibi araştırmalar sayılabilir.
 
         Dünya Sağlık Örgütü çocuk sağlığı yönünden ülkelerin dikkatini çekmek için bazı ölçütler önermiştir.
 
Ülkelerin Çocuk Sağlığı Yönünden Sınıflandırılması
 
                                                            I                       II                 III   
Genel ölüm oranı                               Düşük                Orta           Yüksek
Süt çocuğu ölümleri %0                      <20                20-30             >30
Tüberküloz ölümleri(100.000’de)        <5                    5-20             >20
İnfeksiyon hastalıklarından ölüm oranı <10                10-25             >25
(100.000’de)
Doğurganlık hızı                                  Düşük              Düşük         Yüksek
 
        
         Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemi vardır ve mortalite ve morbidite üzerine çok etkilidir. Bu hizmetler 4 grup altında toplanabilir.
 
a.      Aşı programlarının eksiksiz uygulanması
b.     Şahısların uygun beslenme yönünden desteklenmesi
c.     Periyodik muayeneler ile erken tanının sağlanması
d.     Anne-çocuk eğitim programlarının uygulanması
 
 Bu hizmetlerin başarı oranları da sağlık istatistiklerinin ortaya konmaları ile sağlanmaktadır.

ABD, sağlık alanında '3. dünya' ülkesiymiş

12 Temmuz 2009, yazan Erkin Özalp,
Yorum no: 382

Her yıl, iyileştirilebilecek hastalıklar nedeniyle 18 bin insan ölüyormuş... 

Sağlık sigortası olmayan ABD yurttaşlarına yardım eden örgütler de, işte şu koşullarda, diş hekimliği hizmeti sunuyormuş: 

Kaynak: http://www.jungewelt.de/2009/07-13/009.php

 

 

AdaptiveThemes