Skip to content

Çağın Polisi dergisinden 'Marksist demokrasi' tarifi

9 Eylül 2010, ekleyen Fatih Polatlı

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çıkarılan Çağın Polisi dergisinin Eylül 2010 sayısında, Prof. Dr. Hasan Tunç imzalı, "Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı" başlıklı yazıda, "Marksist demokrasi"nin bir tarifine de yer verilmiş: 

MARKSİST DEMOKRASİ, bir başka ifadeyle sosyalist demokrasi, işçi iktidarına dayanan, iktidarın Marksist ideolojinin uygulayıcısı olduğu ve bunu gerçekleştirmek için yönetilenleri zorladığı demokrasi türüdür. Marksizm, batı demokrasisinin gerçek bir demokrasi olmadığı, burjuvazinin çıkarlarını savunma amacı taşıdığını, özgürlüğün sadece burjuva sınıfından olanlar için var olduğunu dolayısıyla batı demokrasisinin biçimsel bir demokrasi olduğu eleştirisini yapmaktadır. Marksist düşünceye göre, kapitalist düzende siyasal demokrasi kapitalist sınıfın işçi sınıfı üzerindeki egemenliğini gizlemeye yaramaktadır. Dolayısıyla, gerçek demokrasi ancak sınıfsız bir toplumda varlık kazanabilecektir [17].

Marksist demokrasi tek ve bir ideolojiye dayanmaktadır ve çoğulcu ve diyalogcu değildir. İktidar geçici ve değişken olmadığından muhalefet yoktur, komünist parti iktidardır. Marksist demokrasinin dayandığı temel ilkeler kısaca şunlardır [18]:

- Marksist ideoloji proletarya egemenliğini kurmak ve komünist aşamaya varmak için devrimler, aşamalar öngörmektedir.

- Toplum gelişmelerinin itici gücü ve yaratıcısı maddi koşullar yani üretim biçimidir. Tüm toplumsal gelişme koşulları ve yasaları üretim biçimlerine göre belirlenmektedir. Toplumun üst yapısı olan hukuk düzeni, rejim, siyasal kurumları temel yapı yaratmaktadır ve sosyalist düzene geçmek için temel yapıdaki değişikliği işçi sınıfı gerçekleştirecektir.

- Tek parti sitemi vardır ve komünist parti Marksist demokrasinin geliştirip yetiştirilmesi görevini yerine getirmektedir.

- Bireyin yüceltilmesi esas olup, özgürlük değil insanın özgürleştirilmesi önemlidir. Ekonomik koşullar, üretim biçimi ve toplum düzeni değiştikçe insan özgürleşecektir.

- Sınıf egemenliğine dayalı mülkiyet ortadan kaldırılmalı, üretim araçlarına kamu sahip olmalıdır. Bilindiği üzere Marksist demokrasi örneği olan ülkelerde bu anlayış kısa sürede çökmüş ve çoğulcu demokrasiye geçme çabaları artmış, devlet üretici ve işletmeci olarak ekonomik yaşamdan uzaklaşmıştır [19].

17 GİRİTLİ / SARMAŞIK, a.g.e., s.52-53. (GİRİTLİ İsmet/ SARMAŞIK Jale, Anayasa Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Bası, 2. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2001)
18 GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.47-48. (GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Anayasa Hukuku, Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2003)
19 GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.48.

Kaynak: http://www.caginpolisi.com.tr/v1/article/demokrasi-t%C3%83%C2%BCrleri-m%C3%83%C2%BCzakereci-demokrasi-kavram%C3%84%C2%B1-2506-1.html

Yorumlar

Sosyolojiye giriş

10 Eylül 2010, yazan EmrahKartaL,
Yorum no: 4513

 Üniversitelerdeki sosyoloji bölümlerinde  verilenler  dahil olmak üzere, sosyolojiye giriş derslerinde anlatılanla bir tanımlar. Dönmezer'in de Toplumbilim kitabına bakılabilir ! ...

 

 

AdaptiveThemes